Palkkalastu-ohjelmiston käyttöehdot

Käyttöoikeussopimus ja lisenssiehdot

Tietohippu Oy:n (”Lisensoija”) erillisen tilaus- tai toimitussopimuksen perusteella toimittama PalkkaLastu-ohjelmisto (”Ohjelmisto”) lisensoidaan tämän käyttöoikeussopimuksen (”Lisenssi”) ehtojen mukaisesti Ohjelmiston hankkineelle asiakkaalle. Jos Ohjelmisto luovutetaan asiakkaalle kokeiluversiona, näitä ehtoja sovelletaan myös veloituksettoman kokeilujakson aikana.

Käyttämällä niitä oikeuksia, jotka tässä Lisenssissä myönnetään, Lisenssin saaja (”Käyttäjä”) sitoutuu noudattamaan tämän Lisenssin ehtoja. Lisensoija myöntää Lisenssin oikeudet vain sillä ehdolla, että Lisenssin saaja hyväksyy puolestaan Lisenssin määräykset ja edellytykset. Lisenssiä ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle.

Ohjelmisto on tekijänoikeus- ja muiden soveltuvien lakien suojaama. Ohjelmiston käyttö tämän Lisenssin ehtojen vastaisesti on kielletty.

Tekijänoikeus ja omistusoikeus

Tekijänoikeudet ja muut omistusoikeudet ohjelmistoon omistaa Lisensoija.

Lisenssin antajan myöntämät oikeudet

Tämän Lisenssin ehtojen mukaisesti Lisenssin antaja myöntää Lisenssin saajalle erilliseen tilaus- tai toimitussopimukseen perustuvan, joko määräaikaisen tai toistaiseksi voimassa olevan, luvan käyttää alla lueteltuja oikeuksia:

–     Oikeus asentaa Ohjelmisto tilaus- tai toimitussopimuksessa määritettyyn määrään laitteita ja käyttää ohjelmistoa näissä laitteissa. 

–     Ottaa Ohjelmistosta kopioita varmuuskopiointitarkoituksessa.

Kaikki oikeudet, joita ei Lisenssissä ole mainittu jäävät Lisensoijalle.

Käyttörajoitukset

–     Käyttäjä ei saa vuokrata tai lainata Ohjelmistoa. 

–     Käyttäjä ei saa julkisesti esittää Ohjelmistoa tai sen kautta ladattua sisältöä. 

–     Käyttäjä ei saa muuttaa Ohjelmistoa tai mitään sen osaa. 

–     Käyttäjä ei saa muutoin kuin lain sallimissa rajoissa analysoida Ohjelmistoa selvittämällä sen valmistustapaa, palauttaa Ohjelmistoa lähdekoodiksi tai tehdä tuotteita sen pohjalta. 

–     Käyttäjä ei saa kopioida tai muutoin välittää Ohjelmistoa kolmansille osapuolille. 

–     Käyttäjä ei saa käyttää tuotteen käyttö- ja muita ohjeita kuin Ohjelmiston käytön tukena. 

–     Käyttäjä ei saa hyödyntää Ohjelmistoa oman palvelunsa tai tuotteensa osana.

–     Käyttäjä ei saa jälleenmyydä Lisensoijan toimittamaa Ohjelmistoa tai sen kautta ladattua sisältöä eikä jakaa Ohjelmistoa tai sen kautta ladattua sisältöä kolmansille tahoille.

Takuu

Ohjelmisto on testattu kehitystyön yhteydessä, mutta Lisensoija ei voi taata, että ohjelmisto toimii jokaisessa käyttötilanteessa virheettä. Käyttäjän tulee erityisesti tiedostaa, että laskenta- ym. virheitä saattaa tapahtua ohjelmistoa käytettäessä esimerkiksi epätäydellisen tiedon vuoksi. Käyttäjä on velvollinen varmistamaan ennen käytön aloittamista, että ohjelma toimii halutulla tavalla käyttäjän suunnittelemassa käyttötarkoituksessa.

Ellei erikseen ole kirjallisesti sovittu, tai soveltuvassa pakottavassa laissa määrätty, ohjelmistoon myönnetään Lisenssi ”sellaisena kuin se on” ilman minkäänlaista takuuta tai takuuehtoa, ilmaistua tai hiljaista, mukaan lukien mutta rajoittumatta takuisiin ohjelmistosta, ohjelmiston sisällöstä tai ohjelmiston tarkkuudesta. Lisensoija korjaa mahdolliset Ohjelmistossa havaitut olennaiset virheet Lisensoijan ja Lisenssin saajan välillä voimassa olevan ylläpitosopimuksen mukaisesti. 

Lisensoijan vastuu kaikissa takuuasioissa rajoittuu käyttäjän ohjelmistosta suorittamaan maksuun viimeksi kuluneen kuuden (6) kuukauden ajalta. Mikäli ohjelmiston takuuta sovelletaan näiden lisenssiehtojen mukaisesti soveltuvan pakottavan lain tai erillisen kirjallisen sopimuksen perusteella, voi Lisenssin saaja takuutilanteessa pyytää Lisensoijaa palauttamaan käyttäjän ohjelmistosta suorittaman maksun.

Vastuunrajoitus

Lisensoija ei ole vastuussa muista kuin lain nimenomaan määräämistä vahingoista. Lisensoija ei ole vastuussa Lisenssin saajalle erityisistä, satunnaisista, välittömistä, välillisistä, ennakollisista tai rangaistuksen luontoisista vahingoista, joita tämän Lisenssin tai ohjelmiston käytöstä voi syntyä, siinäkään tapauksessa, että Lisenssin saaja olisi saanut Lisensoijalta ohjausta näiden tilanteiden varalta. Lisensoija ei ole vastuussa mistään ohjelmiston toiminnasta tai toiminnan estymisestä aiheutuvista vahingoista. Lisensoijan enimmäisvastuu kaikista vahingoista rajoittuu käyttäjä ohjelmistosta suorittamaan maksuun

Lakkaaminen

Tämä Lisenssi purkautuu ja sillä luovutetut oikeudet lakkaavat automaattisesti, mikäli Lisenssin saaja millä tahansa tavalla loukkaa tämän Lisenssin ehtoja. Lisenssi purkautuu myös, jos Lisenssin saajalla on yli 30 päivää viivästyneitä maksuja Ohjelmiston hankintahintaa tai määräaikaisen jakson käyttökorvausta koskien.

Jos Ohjelmiston Lisenssi on myönnetty määräaikaiseen käyttö- ja laskutusjaksoon perustuen, Lisenssin voimassaolo päättyy viimeisimmän käyttö- ja laskutusjakson loppuessa.

Lisensoijalla on oikeus julkaista Ohjelmisto muilla kuin tämän sopimuksen mukaisilla ehdoilla tai lopettaa Ohjelmiston levittämisen koska tahansa; tässä tilanteessa aikaisemmat ja tämän sopimuksen nojalla annetut lisenssiehdot pysyvät muuttumattomina, ja tämä Lisenssi on voimassa kaikin osin ja pätevä, ellei se ole rauennut edellä mainitulla tavalla.

Muut ehdot

Mikäli jokin osa tästä Lisenssistä on pätemätön tai sitä ei voida valvoa soveltuvien lakien mukaisesti, tämä ei vaikuta muiden Lisenssin ehtojen pätevyyteen tai valvottavuuteen, ja ilman tämän lisenssin osapuolien erillisiä toimia, tällaiset ehdot tarkistetaan vähimmin mahdollisin muutoksin sitoviksi, valvottaviksi ja voimassa oleviksi. 

Tämä Lisenssi muodostaa sopimuskokonaisuuden osapuolten välille Ohjelmistosta. Lisensoijaa eivät sido Lisenssin saajan kanssa käydyssä kirjeenvaihdossa tai neuvotteluissa esille tulevat ehdot. Tätä Lisenssiä ei voi muuttaa ilman yhteisesti sovittua kirjallista Lisensoijan ja Lisenssin saajan välistä sopimusta.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä (GDPR) tämän sopimuksen velvoitteita täyttäessään 

Näihin lisenssiehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Kaikki näihin lisenssiehtoihin liittyvät erimielisyydet, joita ei voida osapuolten välisillä neuvotteluilla sopia, ratkaistaan Kajaanin käräjäoikeudessa.